Obec Počepice
Počepice
Vytisknout

Obecně závazná vyhláška obce Počepice č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Číslo jednací: POC-807/2019

Zastupitelstvo obce Počepice

Obecně závazná vyhláška obce č. 3/2019,

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo obce Počepice se na svém zasedání dne 19.11.2019 usnesením
č. 69/ZO/10-11/2019 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 1. Obec Počepice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).
 2. Správcem poplatku je obecní úřad.[1]

Čl. 2

Předmět poplatku a poplatník

 1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.[2]
 2. Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1 (dále jen „poplatník“).[3]

Čl. 3 

Veřejná prostranství

            Poplatek se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou uvedena jmenovitě v příloze č. 1 a graficky vyznačena na mapě v příloze č. 2. Tyto přílohy tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

 

Čl. 4

Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 5 dní před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 5 dní, je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.
 2. V ohlášení poplatník uvede[4]
  1. jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
  2. čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
  3. další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání veřejného prostranství, včetně skutečností dokládajících vznik nároku na případnou úlevu nebo osvobození od poplatku.
 3. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[5]
 4. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[6]
 5. Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.[7]

Čl. 5

Sazba poplatku

Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

 1. za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb …10,- Kč,
 2. za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje…...........………...10,- Kč,
 3. za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje.........................................………100,- Kč,
 4. za provádění výkopových prací .........................................................................................................……… 10,- Kč,
 5. za umístění stavebních zařízení .............................................................…............................................…… 10,- Kč,
 6. za umístění reklamních zařízení .............................................................................................………10,- Kč,
 7. za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí ........................................………. 10,- Kč,
 8. za umístění zařízení cirkusů ..................................................................................................................……… 10,- Kč,
 9. za umístění skládek ................................................................................……… ........................................................10,- Kč,
 10. za vyhrazení trvalého parkovacího místa ..................................................................................……..  5,- Kč,
 11. za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce ...............................….....................……. 10,- Kč,
 12. za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce ............................…....................……. 10,- Kč,
 13. za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce .............................….....................……. 10,- Kč,
 14. za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl............................................................................................................…........................................................................……. 10,- Kč.

 

Čl. 6

Splatnost poplatku

 1. Poplatek ve stanovené výši je splatný:
  1. při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 5 dnů nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství,
  2. při užívání veřejného prostranství po dobu 5 dnů nebo delší nejpozději v den ukončení užívání veřejného prostranství.
 2. Připadne-li konec lhůty splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

 

Čl. 7

Osvobození

 1. Poplatek se neplatí:

a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,

b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely[8].

 

 1. Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle odst. 1 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy nastala.

(3)     V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.[9]

Čl. 8

Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.[10]
 2. Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.[11]

Čl. 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2020.

                                                                      

            ...................................                                                                            ..........................................

                  Jaroslav Mošnička                                                            Hana Kolínová

                  místostarosta                                                                            starostka

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 29.11.2019

Sejmuto z úřední desky dne:

 

Příloha č. 1 Obecně závazná vyhláška obce č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Katastrální území Číslo parcely Výměra Druh List vlastnictví
Počepice[723151] 1 1922 Ostatní plocha/ jiná plocha 10001
Počepice[723151] 11/1 2099 Trvalý travní porost 10001
Počepice[723151] 164/2 9 Trvalý travní porost 10001
Počepice[723151] 172/1 1405 Ostatní plocha/ ostatní komunikace 10001
Počepice[723151] 182/10 512 Orná půda 10001
Počepice[723151] 217/25 3651 Trvalý travní porost 10001
Počepice[723151] 222/7 865 Ostatní plocha/ ostatní komunikace 10001
Počepice[723151] 548/2 1946 Ostatní plocha/ neplodná půda 10001
Počepice[723151] 550/2 290 Ostatní plocha/ neplodná půda 10001
Počepice[723151] 61/3 219 Zahrada 10001
Počepice[723151] 62 261 Ostatní plocha/ neplodná půda 10001
Počepice[723151] 682/1 16703 Trvalý travní porost 10001
Počepice[723151] 71/4 892 Ostatní plocha/ ostatní komunikace 10001
Počepice[723151] 71/5 219 Ostatní plocha/ ostatní komunikace 10001
Počepice[723151] 844 828 Ostatní plocha/ neplodná půda 10001
Počepice[723151] 892/10 504 Ostatní plocha/ sportoviště a rekreační plocha 10001
Počepice[723151] 892/7 330 Ostatní plocha/ jiná plocha 10001
Počepice[723151] 895/1 4434 Ostatní plocha/ ostatní komunikace 10001
Počepice[723151] 898/38 68 Ostatní plocha/ silnice 10001
Počepice[723151] 909/2 515 Ostatní plocha/ ostatní komunikace 10001
Počepice[723151] 910/1 1784 Ostatní plocha/ ostatní komunikace 10001
Počepice[723151] 911 5805 Ostatní plocha/ ostatní komunikace 10001
Počepice[723151] 917/39 9523 Ostatní plocha/ ostatní komunikace 10001
Počepice[723151] 920/1 52 Ostatní plocha/ ostatní komunikace 10001
Počepice[723151] 920/2 77 Ostatní plocha/ ostatní komunikace 10001
Počepice[723151] 923 4317 Ostatní plocha/ ostatní komunikace 10001
Počepice[723151] 927/1 4756 Ostatní plocha/ ostatní komunikace 10001
Počepice[723151] 93/7 1073 Ostatní plocha/ ostatní komunikace 10001
Počepice[723151] 932/1 2480 Ostatní plocha/ ostatní komunikace 10001
Počepice[723151] 933/3 7300 Ostatní plocha/ ostatní komunikace 10001
Počepice[723151] 949 35 Ostatní plocha/ jiná plocha 10001
Počepice[723151] 96/2 338 Ostatní plocha/ neplodná půda 10001
Rovina[742091] 182/1 798 Ostatní plocha/ jiná plocha 10001
Rovina[742091] 182/5 1500 Ostatní plocha/ ostatní komunikace 10001
Rovina[742091] 333 2413 Ostatní plocha/ neplodná půda 10001
Rovina[742091] 350 597 Ostatní plocha/ neplodná půda 10001
Rovina[742091] 614/11 504 Ostatní plocha/ ostatní komunikace 10001
Rovina[742091] 1222/1 5923 Ostatní plocha/ jiná plocha 10001
Rovina[742091] 1222/4 507 Ostatní plocha/ ostatní komunikace 10001
Rovina[742091] 1222/5 305 Ostatní plocha/ ostatní komunikace 10001
Rovina[742091] 1223 1877 Ostatní plocha/ ostatní komunikace 10001
Rovina[742091] 1226 126 Ostatní plocha/ ostatní komunikace 10001
Rovina[742091] 1227 1546 Ostatní plocha/ ostatní komunikace 10001
Rovina[742091] 1228 6186 Ostatní plocha/ ostatní komunikace 10001
Rovina[742091] 1229 899 Ostatní plocha/ ostatní komunikace 10001
Rovina[742091] 1230 802 Ostatní plocha/ ostatní komunikace 10001
Rovina[742091] 1239 5737 Ostatní plocha/ ostatní komunikace 10001
Rovina[742091] 1240 465 Ostatní plocha/ ostatní komunikace 10001
Rovina[742091] 1242/1 1807 Ostatní plocha/ ostatní komunikace 10001
Rovina[742091] 614/18 289 Ostatní plocha/ jiná plocha 10001
Rovina[742091] 1249/50 2354 Ostatní plocha/ silnice 10001
Rovina[742091] 1224/1 3586 Ostatní plocha/ ostatní komunikace 10001
Rovina[742091] 1225/1 134 Ostatní plocha/ ostatní komunikace 10001
Skuhrov u Počepic[723169] 208/1 1396 Ostatní plocha/ neplodná půda 10001
Skuhrov u Počepic[723169] 208/2 150 Ostatní plocha/ jiná plocha 10001
Skuhrov u Počepic[723169] 208/13 43 Trvalý travní porost 10001
Skuhrov u Počepic[723169] 210/8 391 Trvalý travní porost 10001
Skuhrov u Počepic[723169] 210/11 20 Zahrada 10001
Skuhrov u Počepic[723169] 210/12 25 Zahrada 10001
Skuhrov u Počepic[723169] 210/13 46 ostatní plocha/ zeleň 10001
Skuhrov u Počepic[723169] 375 5336 Ostatní plocha/ ostatní komunikace 10001
Skuhrov u Počepic[723169] 380/1 3301 Ostatní plocha/ ostatní komunikace 10001
Skuhrov u Počepic[723169] 381 1292 Ostatní plocha/ ostatní komunikace 10001
Skuhrov u Počepic[723169] 383 1482 Ostatní plocha/ ostatní komunikace 10001
Skuhrov u Počepic[723169] 387 234 Ostatní plocha/ ostatní komunikace 10001
Skuhrov u Počepic[723169] 388/1 2331 Ostatní plocha/ ostatní komunikace 10001
Skuhrov u Počepic[723169] 393 798 Ostatní plocha/ ostatní komunikace 10001
Skuhrov u Počepic[723169] 36/1 419 Ostatní plocha/ neplodná půda 10001
Skuhrov u Počepic[723169] 371/7 1982 Ostatní plocha/ ostatní komunikace 10001
Vitín u Počepic[723177] 56/1 16430 Trvalý travní porost 10001
Vitín u Počepic[723177] 56/2 673 Trvalý travní porost 10001
Vitín u Počepic[723177] 56/4 593 Ostatní plocha / neplodná půda 10001
Vitín u Počepic[723177] 56/5 1449 Ostatní plocha / neplodná půda 10001
Vitín u Počepic[723177] 56/6 4722 Ostatní plocha / neplodná půda 10001
Vitín u Počepic[723177] 158/1 4290 Orná půda 10001
Vitín u Počepic[723177] 158/18 237 Orná půda 10001
Vitín u Počepic[723177] 217/2 1375 Ostatní plocha/ ostatní komunikace 10001
Vitín u Počepic[723177] 218/1 5773 Ostatní plocha/ ostatní komunikace 10001
Vitín u Počepic[723177] 219 1333 Ostatní plocha/ ostatní komunikace 10001
Vitín u Počepic[723177] 220 3147 Ostatní plocha/ ostatní komunikace 10001
Vitín u Počepic[723177] 222/3 306 Ostatní plocha/ ostatní komunikace 10001
Vitín u Počepic[723177] 226/1 961 Ostatní plocha/ ostatní komunikace 10001
Vitín u Počepic[723177] 226/2 1844 Ostatní plocha/ ostatní komunikace 10001
Vitín u Počepic[723177] 227 1762 Ostatní plocha/ ostatní komunikace 10001
Vitín u Počepic[723177] 223/15 330 Ostatní plocha/ ostatní komunikace 10001

 


[1] § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[2] § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[3] § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[4] § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

[5] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

[6] § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích

[7] § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích

[8]8 § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[9] § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích

[10]10 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[11]11 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

Datum sejmutí: 31. 12. 2022 Zodpovídá: Hana Kolínová

Obecní úřad

Svoz odpadů

Prosinec 2022
Po Út St Čt So Ne
28 29
30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13
14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27
28 29 30 31 1

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rizika a nebezpečí


Mapový portál

Mapový portál

Hlášení pálení

Rizika a nebezpečí

llogo záchranný kruh

Svoz odpadů

Prosinec 2022
Po Út St Čt So Ne
28 29
30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13
14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27
28 29 30 31 1