Obec Počepice
Počepice
Vytisknout

Obecně závazná vyhláška obce Počepice č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Číslo jednací: POC-925/2021

Číslo spisu: PO-717/2021

OBEC Počepice

Zastupitelstvo obce Počepice

Obecně závazná vyhláška obce Počepice č. 1/2021,

o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Zastupitelstvo obce Počepice se na svém zasedání dne 2.11.2021 usnesením č. 7a/5/2021 usneslo vydat na základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d)a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 1. Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území obce Počepice

 2. Každý je povinen odpad nebo movitou věc, které předává do obecního systému, odkládat na místa určená obcí v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh, kategorii nebo materiál odpadu nebo movitých věcí zákonem o odpadech a touto vyhláškou1.

 3. V okamžiku, kdy osoba zapojená do obecního systému odloží movitou věc nebo odpad,
  s výjimkou výrobků s ukončenou životností, na místě obcí k tomuto účelu určeném, stává se obec vlastníkem této movité věci nebo odpadu2.

 4. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání s komunálním odpadem. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

Čl. 2

Oddělené soustřeďování komunálního odpadu

 1. Osoby předávající komunální odpad na místa určená obcí jsou povinny odděleně soustřeďovat následující složky:

 

 1. Biologické odpady,

 2. Papír,

 3. Plasty včetně PET lahví,

 4. Sklo,

 5. Kovy,

 6. Nebezpečné odpady,

 7. Objemný odpad,

 8. Jedlé oleje a tuky,

 9. Nápojové kartony

 10. Směsný komunální odpad

 

 1. Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) a i).

 2. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek,… )

 

Čl. 3

Soustřeďování papíru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu, jedlých olejů a tuků, nápojových kartonů

 1. Papír, plasty, sklo, kovy, biologické odpady, nápojové kartony a jedlé oleje a tuky, se soustřeďují do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou sběrné nádoby a kontejnery.

 2. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na obci určených stanovištích které jsou uvedené v příloze č. 1 této vyhlášky.

 3. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

 

 1. Biologické odpady - kontejner

 2. Papír, - barva modrá

 3. Plasty, PET lahve, - barva žlutá

 4. Sklo, - barva zelená

 5. Kovy - sběrné nádoby s nápisem KOVY

 6. Jedlé oleje a tuky, - barva světle hnědá

 7. Nápojové kartony - barva oranžová

 

 1. Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

 2. Zvláštní sběrné nádoby je povinnost plnit tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával. Pokud to umožňuje povaha odpadu, je nutno objem odpadu před jeho odložením do sběrné nádoby minimalizovat.

 3. Papír, plasty, sklo, kovy, nápojové kartony, jedlé oleje a tuky lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je na základě smluvního vztahu umístěn v Sedlčanech v areálu Sedlčanských technických služeb s.r.o.

 

Čl. 4

Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

 1. Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o svozu jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu a na internetu www.pocepice.cz .

 2. Nebezpečný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je na základě smluvního vztahu umístěn v Sedlčanech v areálu Sedlčanských technických služeb s.r.o.

 3. Soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5.

Čl. 5

Svoz objemného odpadu

 1. Svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o svozu jsou zveřejňovány a úřední desce obecního úřadu a na internetu www.pocepice.cz .

 2. Objemný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je na základě smluvního vztahu umístěn v Sedlčanech v areálu Sedlčanských technických služeb s.r.o.

 3. Soustřeďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5.

Čl. 6

Soustřeďování směsného komunálního odpadu

 1. Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:

   

 2. popelnice o objemu 110 l, 120 l, 240 l

 

 1. odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

 2. Soustřeďování směsného komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným
  v čl. 3 odst. 4 a 5.

Čl. 7

Nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na území obce při činnosti právnických a podnikajících fyzických osob

 1. Právnické a podnikající fyzické osoby zapojené do obecního systému na základě smlouvy s obcí komunální odpad dle čl. 2 odst. 1 písm. b) papír, c) plasty včetně PET lahví, d) sklo, i) nápojové kartony j) Směsný komunální odpad předávají v místě jejich podnikání/provozovny.

 2. Výše úhrady za zapojení do obecního systému se stanoví na 1 Kč/ litr odpadu.

 3. Úhrada se vybírá jednorázově a to převodem na účet.

 

Čl. 12

Závěrečná ustanovení

 1. Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška obce
  č. 1/2011, Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Počepice ze dne 16.11.2011.

 

 1. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2022

 

     ………………...…………                                                                               …….………………..

              Jaroslav Mošnička                                                                           Ing. Hana Kolínová

      místostarosta                                                                                     starostka

 

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 7.12.2021

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: 23.12.2021

 

Příloha č. 1

Seznam stanovišť pro soustřeďování papíru, plastů, skla, nápojových kartonů, kovů

Stanoviště pro ukládání tříděného komunálního odpadu

Počepice

 1. u autobusové zastávky

 2. u školky

 3. u hřbitova

 4. u Valsů

 5. u rybníka

Rovina

 1. u hasičské zbrojnice

 2. u Polidů

Skuhrov

 1. u kapličky

 2. u obecní vývěsky u Plachých

Veselíčko

 1. u Kolářů

Vitín + Oukřtalov

na pozemku parc.č. 2 k.ú. Vitín (u Zvěřinů)

 

Seznam stanovišť pro soustřeďování bioodpadu

 

Počepice u hřbitova

 

Rovina u hasičské zbrojnice

 

Skuhrov

 1. u kapličky

 2. u obecní vývěsky u Plachých

 

Vitín + Oukřtalov

na pozemku parc.č. 2 (u Zvěřinů)

 

 

Seznam stanovišť pro soustřeďování jedlých olejů a tuků

 

Počepice – proti obecnímu úřadu (bývalá autobusová zastávka)

1 § 61 zákona o odpadech

Datum sejmutí: 23. 12. 2021 Zodpovídá: Hana Kolínová

Obecní úřad

Svoz odpadů

Květen 2022
Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3
4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17
18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
1 2 3 4 5

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rizika a nebezpečí


Mapový portál

Mapový portál

Hlášení pálení

Rizika a nebezpečí

llogo záchranný kruh

Svoz odpadů

Květen 2022
Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3
4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17
18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
1 2 3 4 5